زروز صميميت

... می‌تواند زندگی همه‌ی ما را غنابخشد

يک روز دوستی و صمييت در جهان ما غايب است

اولين يکشنبه‌ی ماه‌ ژوئن هر سال برای تعيين روز
دوستی و صميميت بسيارمناسب است


در روز صميميت تمام انسانها با صميميت برای هم
دست تکان خواهند داد

متوجه‌ شدم که‌ برای نمونه‌ راننده‌های اتوبوس هنگام برخورد با همديگر دوستانه‌ برای
هم دست تکان می‌دهند، موتورسوارها وراننده‌های ماشين قديمی قيمتی هم همچنين

ما از همه‌ خواهش می‌کنيم کمک کنند که‌ روز صميميت
معروف شود و به‌ واقعيت تبديل شود


... آيا تو هم ايده‌ای در ارتباط با معروف کردن روز صميميت داری؟

 

...در خيابانت؟
...در محله‌ات؟
...در انجمن (سازمانت)؟
...در محل کارت؟
...در بين دوستانت؟
...در مدرسه‌ات؟
...در خانواده‌ات؟
...در فيسبوک؟
... در تويتر؟
... در شبکه‌های اجتماعی؟
... در مطبوعات؟
...در راديو؟
...در تلويزيون؟
...در................؟

 

از آرم فوق هر کسی می‌تواند استفاده‌ کند، بغير از با مقاصد انتفاعی
اينجا می‌توان اين آرم را با کيفيت خوبی پياده‌ کرد

ايده‌های بد وجود ندارند. بد تنها زمانی است که‌ آدم نخواهد ايده‌ای را پياده‌ کند

 


ايده‌ روز صميميت‌ را چگونه‌ می‌يابی؟

View Results

Loading ... Loading ...


 

 

FB_FindUsOnFacebook-AE_PERSISCH_small

 

 

 

 

 

أتوجه بالشكر للمساهمين بإعداد هذا الموقع:

LX Werbeagentur GmbH 
 brand revolutions (Logo)
 Dolmetscher- und
Fachübersetzungsbüro RAGUNATHAN

Was hälst Du von der Idee “Welttag der Freundlichkeit”?

Hast Du eigene Ideen oder Vorschläge den “Welttag der Freundlichkeit” bekannter zu machen? Dann freuen wir uns auf Deine Anregungen.

>> Hier geht´s zum Ideen-Blog